Algemene voorwaarden
Door het plaatsen van uw bestelling gaat u akkoord met Kinkerbrug kreatief's algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

Artikel 1 Opdrachtgever
1A. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de order heeft verstrekt en/of in wiens opdracht is gehandeld.
1B. U bent 18 jaar of ouder en u bent niet onder curatele gesteld.
1C. Indien een opdracht is overeengekomen met twee of meerdere opdrachtgevers, worden deze elk hoofdelijk aansprakelijk gehouden voor alle verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht.

Artikel 2 Levering en levertijd
2A. Binnen Nederland levert Kinkerbrug Kreatiefde bestelde producten in principe binnen 2 werkdagen op het opgegeven afleveradres af.
2B. Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Kinkerbrug Kreatief is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. De maximale levertijd is 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is zal Kinkerbrug Kreatiefde consument hier tijdig van op de hoogte stellen en tevens de mogelijkheid bieden de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd proberen overeen te komen. Reeds betaalde bedragen dienen bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort worden door Kinkerbrug Kreatief.
2C.Kinkerbrug Kreatief zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Kinkerbrug Kreatief. De verzending geschiedt op risico van koper, worden artikelen tijdens verzending beschadigd en/of verloren dan is dit ook het risico voor koper.Op het moment dat de artikelen geleverd worden en daarmee in de macht van de consument komen of van een door de consument aan te wijzen derden . Het eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn.
2D.Kinkerbrug Kreatief is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering zijn uiteraard ten laste van Kinkerbrug Kreatief.
2E.Indien u een bestelling bij ons heeft geplaatst, bevestigen wij uw order door middel van een orderbevestiging per E-mail, tenzij anders is overeengekomen.


Artikel 3 Bijdrage in de verzendkosten
3A. Voor leveringen vragen wij een bijdrage in de verzendkosten welke worden vermeld in het factuurbedrag. Bij bedragen boven € 50,00 leveren wij franco huis.
3B. Afhalen is mogelijk.

Artikel 4 Betalingen
Kinkerbrug Kreatief accepteert de volgende betalingsmethoden:
4A. Overboeking/overmaking
U kunt kiezen voor het overmaken van uw factuurbedrag aan Kinkerbrug Kreatief onder vermelding van het order/bevestigingnummer.
4B. Betalen bij afhalen
4C. Ideal

Artikel 5 Productprijzen en -informatie
5A. Alle aanbiedingen van Kinkerbrug Kreatief zijn in Euro (€) inclusief 21% BTW, of 6% BTW exclusief verzend- en rembourskosten, geheel vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.
5B. Kinkerbrug Kreatief staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Kinkerbrug Kreatief betaalt het volledige aankoopbedrag terug als binnen dertig (30) dagen na levering blijkt dat de producten niet goed zijn of anders zijn dan de bestelde producten. Retourzendingen worden door Kinkerbrug Kreatief uitsluitend geaccepteerd indien het product is voorzien van originele verpakking en gebruiksaanwijzing. De kosten van retourzending komen voor rekening van de koper. Kinkerbrug Kreatief zal in geval van ontbinding, binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending de betaalde bedragen terugbetalen.
5C. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor foutieve prijzen, afbeeldingen, teksten en vernoemde afmetingen die berusten op een kennelijke schrijf, type- of zetfout.
5D. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.
5E. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht komen voor rekening van de opdrachtgever.
5F. Informatie aangaande de producten zoals afmetingen en gewichten, betreft indicatieve informatie.

Artikel 6 Eigendomsrecht
6A. Alle producten blijven volledig in eigendom van Kinkerbrug Kreatief totdat deze en eventueel andere ontstane vorderingen van Kinkerbrug Kreatief volledig zijn betaald.

Artikel 7 Niet goed geld terug
7A. Indien de koper een zaak niet wenst af te nemen, heeft de koper het recht de zaak binnen (7) werkdagen na aflevering aan Kinkerbrug Kreatief te retourneren. Retourzendingen worden door Kinkerbrug Kreatief uitsluitend geaccepteerd indien het product onbeschadigd is. De kosten van retourzending komen voor rekening van de koper. Kinkerbrug Kreatief zal in geval van ontbinding, binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending de betaalde bedragen terugbetalen.
7B. Bij retourzendingen dienen de producten in ongebruikte staat te zijn en in originele, onbeschadigde verpakking. U dient ervoor te zorgen dat het artikel bij een retourzending voorzien is van een omverpakking om beschadigingen te voorkomen.
7C. De verzendkosten voor het retourneren komen voor uw eigen rekening.
7D. Wij nemen geen zendingen in ontvangst die niet volledig gefrankeerd zijn
7E. Wanneer u door een fout van Kinkerbrug Kreatief, in plaats van het door u bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze door Kinkerbrug Kreatief kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product, mits ongebruikt, onbeschadigd, in originele verpakking met omverpakking tegen beschadigingen.
7F. Kinkerbrug Kreatief behoudt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of door schuld anders dan door Kinkerbrug Kreatief of de toeleverancier van het product zijn beschadigd.

Artikel 8 Reclamaties
8A. De opdrachtgever is verplicht direct na ontvangst de aangekochte producten grondig te inspecteren op eventuele gebreken. Indien u een gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, dient Kinkerbrug Kreatief daarvan binnen 48 uur schriftelijk op de hoogte gesteld te worden. Indien u dit verzuimt, betekent dit tevens dat u ieder recht op reclame hiermee heeft verspeeld.
8B. Reclames van niet-zichtbare gebreken dienen door de opdrachtgever binnen redelijke termijn nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, schriftelijk bij Kinkerbrug Kreatief te worden ingediend. Indien u dit verzuimt, betekent dit tevens dat u ieder recht op reclame meer hiermee heeft verspeeld.
8C. Elke reclame dient schriftelijk en goed gemotiveerd te worden onderbouwd naar Kinkerbrug Kreatief toe.
8D. Kinkerbrug Kreatief dient in staat te worden gesteld om de ingediende reclamaties op locatie ten kantore van Kinkerbrug Kreatief te controleren.
8E. Indien Kinkerbrug Kreatief heeft moeten overgaan tot een deellevering, mag dit nooit een aanleiding zijn tot afkeuring/weigering van de gehele levering.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9A. Eenieder dient zorg te dragen voor een juist gebruik van de door Kinkerbrug Kreatief geleverde goederen. Schade ontstaan door onzorgvuldig of onjuist gebruik van de producten, is niet op Kinkerbrug Kreatief of diens eigenaren te verhalen.
9B. Kinkerbrug Kreatief sluit elke aansprakelijkheid jegens haar, haar medewerker(st)ers en haar activiteiten uit.
9C. Kinkerbrug Kreatief stelt een maximum aansprakelijkheidsbedrag in, met een maximum van het factuurbedrag, mocht er ooit enige aansprakelijkheid om welke reden dan ook in het geding komen.

Artikel 10 Inkoopvoorwaarden derden
10A. Kinkerbrug Kreatief verwerpt op voorhand de inkoopvoorwaarden van derden, tenzij in onderling overleg schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 11 Incasso en aanmaningskosten
11A. Alle kosten die nodig zijn om betaling te verkrijgen komen voor rekening van de afnemer, hieronder vallen ook de kosten van een advocaat, deurwaarder, enz.


Indien u bij Kinkerbrug Kreatief bestelt, gaat u akkoord met de door ons gehanteerde algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Kinkerbrug Kreatief als leverancier van producten optreedt. Voor zover de bepalingen van de voorwaarden van Kinkerbrug Kreatief hierin niet voorzien, gelden op alle door ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen het Nederlandse recht. Kinkerbrug Kreatief onderwerpt zich aan de jurisdictie van de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument of van de vestigingsplaats van de aanbieder. Dit naar de keuze van de consument. Kinkerbrug Kreatief wijst bij een geschil op de mogelijkheid van bemiddeling en/of bijstand door de Consumentenbond.

Voordat u bestelt dient u kennis te hebben genomen van Kinkerbrug Kreatief leverings- en betalingsvoorwaarden die hier op onze pagina toegankelijk zijn. Kinkerbrug Kreatief is gevestigd te Amsterdam en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33048114 te K.v.k. Amsterdam
Volgende
Snelzoeken
 
Gebruik sleutelwoorden om het artikel te zoeken.
Geavanceerd zoeken
0 items